Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Hnanice

Návštěv :
Celkem : 2626
Týden : 4
Dnes : 0
podrobnosti

Knihovní řád
Obecní knihovny v Hnanicích

V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny Hnanice schválenou zastupitelstvem obce podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. vydává tento knihovní řád.

 

 

Čl. 1

Poslání a činnosti knihovny

 

Obecní knihovna Hnanice je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

1.   Obecní knihovna Hnanice poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, že jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a)   výpůjční služby - půjčování knihovních jednotek v prostorách knihovny (prezenční výpůjčky), půjčování knihovních jednotek mimo prostory knihovny (absenční výpůjčky)

b)   meziknihovní výpůjční služby,

c)   informační služby, mezi nimi zvláště informace o katalozích, fondech a využívání knihovny, ústní informace bibliografického a faktografického charakteru, přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím),

d)   propagační služby - pořádání informačních lekcí o knihovně a jejich službách, propagace knihovny v tisku a sdělovacích prostředcích, vytváření a aktualizace webových stránek knihovny a zveřejňování informací na sociálních sítích,

e)   kulturně výchovné a vzdělávací akce - pořádání besed, přednášek, seminářů, výstav a dalších akcí pro nejširší veřejnost.

 

 

Čl. 3

Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů

 

1.   Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovnicí podle osobních dokladů. Děti
do 15 let se stanou čtenáři na základě písemné přihlášky a písemného souhlasu rodičů. Každý čtenář obdrží čtenářský průkaz, prostřednictvím kterého je prováděno vracení a půjčování knih a her. Nemá-li čtenář čtenářský průkaz s sebou, knihovnice není povinna jej obsloužit. Čtenářský průkaz je nepřenosný.

2.   Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů a ztrátu čtenářského průkazu je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit. Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu se platí stanovený manipulační poplatek.

3.   Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů.

4.   Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovnice. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a pořádek. Dále jsou čtenáři povinni ukládat knihy a časopisy na vyhrazená místa, dbát na abecední řazení knih ve volném výběru a šetrně zacházet s počítači a ostatními čtenářskými pomůckami.

5.   Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Není však zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a má povinnost vše nahradit dle platných předpisů.

6.    Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.

 

 

Čl. 4

Podmínky půjčování

 

1.   Knihy a časopisy z fondu knihovny určené k půjčování mimo knihovnu si mohou půjčovat registrovaní čtenáři, o zapůjčení knihy rozhoduje knihovnice.

2.   Výpůjční doba je zpravidla 1 měsíc (4 týdny). Nežádá-li vypůjčenou knihu jiný čtenář, může   

být tato lhůta knihovníkem prodloužena, nejvíce však 2krát.

 

Výpůjční lhůta může být prodloužena:
a) pokud dokument nemá rezervován další uživatel,
b) u řádných výpůjček mimo budovu se výpůjční lhůta prodlužuje dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, přičemž celkové prodloužení výpůjční lhůty může být maximálně 90 dní. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

3.   Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčku nelze prodloužit.

4.   Žádá-li čtenář publikaci, která je vypůjčena jinému čtenáři, může se materiál rezervovat. Jakmile je publikace vrácena, uvědomí knihovnice žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinen dodržovat výpůjční lhůty.

5.   Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby, čtenář je povinen dodržet výpůjční lhůty stanovené půjčující knihovnou. Služba MVS je zdarma. Čtenář hradí pouze poplatek za poštovné.

6.   Čtenář nesmí vypůjčené knihy půjčovat jiným osobám a zodpovídá a ručí za ně po celou výpůjční dobu a je povinen vrátit publikace v takovém stavu, v jakém je převzal. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

7.   Čtenář si musí ve vlastním zájmu prohlédnout při půjčování knihy a případné poškození ohlásit knihovnici, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vracení.

8.   Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.

9.   Uživatel má možnost sledovat stav svých výpůjček ve svém čtenářském kontě.

10. Pro dlouhodobě zdravotně indisponované uživatele nabízí knihovna výpůjční službu realizovanou pomocí donášky (pouze v obci Hnanice).

 

 

 Čl. 5

Poplatky a náhrada škod

 

1. Základní služby poskytuje knihovna podle § 4, odst. 2  zákona 257/2001 Sb. bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle §4, odst. 2, písm. a) až c)  knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž

2. Poplatek za registraci uživatele knihovna neúčtuje.

3. Knihovna účtuje poplatky za některé specializované služby.

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad Knihovního řádu a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou Knihovního řádu

5. Pokud nevrátí čtenář publikace a hry ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje knihovna upomínací poplatky dle platného ceníku, který je přílohou tohoto Knihovního řádu. Bez zaplacení poplatků nelze provádět další výpůjčky. Knihovna zasílá maximálně 3 upomínky, čtvrtou a zároveň poslední upomínkou je dopis od obce. Nevrátí-li čtenář vypůjčené materiály ani po tomto upomenutí, mohou být vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.

6.   Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu, či hry. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu školy uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

7.   Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

8.   Knihovna je oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého díla, i když se škoda týká jen její části

9.   Za poškození číselného kódu v knize se platí manipulační poplatek dle platného ceníku.

10. Za vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se platí  poplatek dle platného ceníku.

11. Do vyřešení způsobu nahrazené ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Čl. 6

Závěrečná ustanovení

 

1. Výjimku z knihovního řádu povoluje knihovnice Obecní knihovny Hnanice.

2. Trvalou součástí knihovního řádu jsou přílohy.

3. Tento knihovní řád platí od 26. dubna 2016 na dobu neurčitou.

 

Příloha č. 1. - Ceník služeb v Obecní knihovně Hnanice

Příloha č. 2. - Výpůjční řád her

 

 

 

Příloha č. 1. - Ceník služeb v Obecní knihovně Hnanice


Registrace uživatele 
…………………………………………………………….zdarma


Sankční poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

            1. upomínka ………………………………………………………….… zdarma

            2. upomínka písemná (14 dnů po první upomínce) ……………………. 20,- Kč

            3. upomínka písemná (14 dnů po druhé upomínce)……………………. 30,- Kč

4. upomínka (předsoudní) dopis od Obce Hnanice (14 dnů po třetí

upomínce)……………………………………………….………………. 50,- Kč

            Vystavení duplikátu čtenářského průkazu …………………………….... 10,- Kč

            Poškození čárového kódu ………………………………………………..10,- Kč

            Poškození vnějšího obalu knihy nebo časopisu ………………………….. 5,- Kč.

            Poškození obalu her …………. 50,- Kč

            Ztráta dokumentu nebo hry nebo jejich znehodnocení………………. Pořizovací cena

knihy nebo hry + 50,- Kč nebo koupě identického dokumentu (knihy, časopisu) nebo

hry čtenářem

 

Meziknihovní výpůjční služba

Zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny ČR je zdarma, čtenář hradí pouze poštovné a případný poplatek dle ceníku poskytující knihovny.

 

 

Příloha č. 2 - Výpůjční řád deskových a jiných her

  1. Deskové a jiné hry jsou k absenčnímu i prezenčnímu vypůjčení.
  2. Deskovou nebo jinou hru si absenčně může půjčit uživatel Obecní knihovny Hnanice, který je registrovaný déle než tři měsíce a nemá nevyrovnané pohledávky vůči Obecní knihovně Hnanice.
  3. Délka výpůjční doby je 1 měsíc bez možnosti prodloužení. Na tuto dobu lze zapůjčit 1 deskovou nebo jinou hru.
  4. Před realizací výpůjčky je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce se seznamem všech komponentů.
  5. Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu.
  6. V případě poškození či ztráty hry, nebo jejích komponent je čtenář povinen nahradit vzniklou škodu.